Tuesday, May 09, 2006

MEMBENTUK MAHASISWA ISLAM BERFIKIRAN KRITIS

OLEH : MOHD KAMARUL IRWAN ABDUL RAHIM
BERITA HARIAN (8/12/04)


Mahasiswa merupakan satu kumpulan pelajar yang berada di peringkat tertinggi di dalam sistem pendidikan formal negara. Oleh itu, tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mahasiswa adalah merupakan amanah yang tidak boleh dipandang mudah dan peranannya begitu penting dalam mendepani masa depan sesebuah negara. Di Malaysia, mahasiswa Islam telah memainkan peranan mereka yang tersendiri di dalam mencorakkan kehidupan masyarakat seawal kewujudan universiti pertama di Malaysia. Gerakan Mahasiswa Islam pada setiap ketika adalah dinamik mengikut suasana persekitaran dan penyesuaian yang hendak dilakukan mestilah sesuai dengan perubahan zaman. Namun, apabila modenisasi semakin rancak berkembang di dalam negara kita, maka ia sudah tentu melahirkan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dan diselesaikan dengan sebaik mungkin oleh mahasiswa Islam.

Sebelum penulis membincangkan beberapa cabaran modenisasi dan saranan dalam mendepaninya, kita terlebih dahulu perlu mengetahui matlamat utama mahasiswa Islam. Hasil daripada beberapa pembacaan, penulis dapat merumuskan bahawa matlamat utama mahasiswa Islam adalah menjadi hamba Allah dan khalifahNya di atas muka bumi ini dan bertanggungjawab membina diri dari segi intelektual, spiritual dan jasmani. Selain itu juga, mahasiswa Islam perlu menjadi penyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan seterusnya menjadi pencetus, penggerak dan pembina tamadun Islam. Matlamat ini perlu dihayati bersama-sama kerana tanpanya mahasiswa Islam akan kekaburan haluan dan mudah mengalah dalam memenuhi gerakannya.

Seterusnya, beberapa cabaran yang penulis ingin tekankan dan perlu diberi perhatian oleh gerakan mahasiswa Islam ialah cabaran modenisasi sekularisme yang telah mewujudkan kelompok manusia yang mengkesampingkan agama dan menganggap agama sebagai halangan ke arah mencapai kemodenan dan kemajuan madani. Mereka menganggap kehidupan di dunia ini tiada kaitannya dengan Tuhan dan Tuhan tidak boleh dibabitkan dalam kehidupan manusia sama ada dalam mengatur negara, kepimpinan politik, pengagihan kekayaan, perlaksanaan undang-undang, perlaksanaan ekonomi dan sosial yang menurut ajaran Islam. Bentuk sekularisme yang pelbagai ragam ini adalah cabaran dalam era modenisasi dan perlu ditentang secara menyeluruh.

Keduanya ialah cabaran akhlak dan moral yang semakin rosak dalam masyarakat Malaysia khususnya kepada golongan remaja ataupun mahasiswa. Oleh itu, ia perlu diambil perhatian yang serius oleh mahasiswa Islam dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dalam menangani fenomena yang mencengkam jiwa remaja masa kini. Krisis akhlak dan moral ini jika tidak dibendung dengan segera akan memberi impak yang negatif dalam sesebuah masyarakat dan peradaban ummah.

Seterusnya ialah cabaran ekonomi yang menunjukkan bahawa 70% ekuiti ekonomi negara dipegang oleh golongan bukan Islam dan kebanyakan teknokrat dan professional adalah terdiri daripada golongan bukan Islam. Fenomena ini perlu disedari oleh mahasiswa Islam dan perlu melakukan perubahan dalam diri untuk meningkatkan keupayaan dalam ekonomi dan bersedia untuk bersaing dengan golongan bukan Islam. Ini merupakan beberapa perkara penting yang sempat penulis senaraikan bagi renungan bersama dan perlu diambil perhatian serius oleh mahasiswa Islam dalam melakukan perubahan dalam gerakan mahasiswa Islam.

Justeru ,bagi memantapkan gerakan mahasiswa Islam masa kini, satu perkara asas yang perlu diberi perhatian ialah pentafsiran semula istilah ‘mahasiswa’. Jika kita lihat dalam konteks masa kini, mahasiswa lebih cenderung merujuk kepada kumpulan ijazah pertama di universiti iaitu tidak termasuk pelajar-pelajar pra-ijazah dan pelajar-pelajar lepasan ijazah. Selain itu, generasi mahasiswa Islam hari ini mestilah mewujudkan hubungan yang baik dengan ahli-ahli akademik sebagai penjana ilmu di samping menjadi benteng yang dapat mempertahankan mahasiswa dalam keadaan terdesak.

Satu kekosongan yang amat ketara dalam gerakan mahasiswa Islam hari ini ialah kerendahan tahap penguasaan ilmu untuk diaplikasikan di luar dewan kuliah. Masalah ini mempunyai kaitan dengan kelunturan budaya berfikir secara kritis di kalangan mahasiswa Islam serta kepekaan yang begitu rendah terhadap isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara kita dan di peringkat antarabangsa. Oleh itu, program-program ke arah membina budaya berfikiran kritis dan meningkatkan kepekaan mahasiswa perlu diberi keutamaan seperti mengadakan sudut pidato, kongres mahasiswa, forum, simposium dan kolokium berbanding dengan program-program yang menjurus kepada hiburan dan kerehatan minda.

Tahap penguasaan ilmu yang rendah ini menyebabkan mahasiswa Islam sering ketinggalan berbanding dengan kumpulan ahli-ahli politik dan NGO dalam melihat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Seringkali juga pimpinan mahasiswa Islam ketandusan idea dalam memberikan pandangan sebaliknya meminjam idea-idea dari kumpulan yang disebutkan di atas. Fenomena seumpama ini akan melunturkan ketulenan idealisme perjuangan mahasiswa. Mahasiswa sebegini akan menjadi tidak proaktif sebaliknya reaktif terhadap perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan negara.

Kegagalan generasi mahasiswa Islam kini mengorganisasikan front mahasiswa di peringkat nasional adalah merupakan salah satu faktor penting yang melemahkan perjuangan mahasiswa Islam. Oleh itu, mahasiswa perlu membentuk kesatuan di peringkat nasional dengan pengurusan organisasi yang lebih teratur. Contohnya ialah dengan menjalinkan hubungan yang rapat dengan organisasi mahasiswa Islam di setiap universiti seperti mana yang dilakukan oleh Majlis Perwakilan Mahasiswa yang mempunyai rangkaiannya yang tersendiri di setiap universiti. Namun fokus utama yang harus diberi perhatian oleh mahasiswa Islam ialah kesatuan organisasi mahasiswa Islam di setiap universiti yang wujud dalam negara kita. Ini adalah penting bagi menyatukan kesatuan mahasiswa Islam di bawah satu gagasan dengan berasaskan kepada matlamat perjuangan yang sama.

Generasi mahasiswa Islam hari ini juga mestilah mewujudkan satu siri program yang tersusun merangkumi perancangan jangka pendek dan jangka panjang ke arah melahirkan pimpinan mahasiswa yang berkredibiliti. Oleh itu, perancangan ke arah memupuk watak kepimpinan di kalangan mahasiswa pra-ijazah serta pelajar-pelajar sekolah menengah mestilah digiatkan supaya mereka yang bakal melangkah ke universiti adalah yang benar-benar memahami idealisme perjuangan gerakan mahasiswa Islam.

Sebagai kesimpulan, perlu ditegaskan bahawa idealisme perjuangan mahasiswa Islam perlulah dihayati sepenuhnya oleh mahasiswa dan seterusnya merealisasikannya oleh pucuk pimpinan mahasiswa dengan penuh berhikmah. Dengan persiapan yang dilakukan, mahasiswa Islam perlu memainkan peranan yang baik secara fardhi (individu) atau jama’ei(kumpulan) bagi melakukan islah terhadap kampus dan lapangan masyarakat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home